ŠtednjaInformacioni list Oročena štednja u domaćoj i stranoj valuti

Informacioni list Postepena štednja

Informacioni list Rentna štednja

Informacioni list Slobodna štednja

Informacioni list Štedni ulog a vista


Trajno opredjeljenje u radu NLB Banke d.d., Tuzla je stimulisanje štednje.

Oročite Vaš novac na rok koji Vam najviše odgovara, zavisno od namjene i visine kamatne stope.

Oročeni ulog ne može biti manji od 100,00 KM, odnosno od protuvrijednosti od 100,00 KM izražene u stranoj valuti,izuzev početnog uloga postepene štednje.

Obračun kamate se vrši mjesečno, a njena isplata se ugovara sa vlasnikom štednog uloga i vrši se prema ugovorenim rokovima iz ugovora o oročenju.

Efektivna kamatna stopa na oročenja zavisi od roka oročenja i ugovorenog roka obračuna i isplate kamate. Prije oročavanja u poslovnici se može dobiti iznos efektivne kamatne stope.

Na sve a vista i oročene depozite obračun kamata se vrši dekurzivno primjenom linearne metode.

Dugoročno oročeni depoziti u domaćoj valuti se ugovaraju uz valutnu klauzulu - EUR. Ukoliko u toku trajanja ugovora o dugoročno oročenom depozitu dođe do promjene kursa u KM u odnosu na EUR, banka će po proteku ugovorenog roka oročenja ili u slučaju razročenja oročenog depozita iskazanog u eurima isplatu izvršiti u KM protuvrijednosti, prema važećem srednjem kursu za EUR Centralne banke BiH na dan isplate.

Ukoliko štediša ne razroči ulog na dan isteka oročenja, ulog kod kojeg je ugovoren automatizam, automatski će se vršiti produženje.

Štednjom kod NLB Banke d.d., Tuzla, pored stimulativne kamate, imate mogućnost korištenja kratkoročnih i dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima.

Vaša štednja je i dodatno osigurana jer NLB Banka d.d., Tuzla posjeduje Certifikat o osiguranju depozita.