Gotovinski krediti


GOTOVINSKI KREDIT

KORISNICI Klijent Banke – ostala fizička lica
IZNOS Do 50.000,00 KM
NAMJENA Gotovinski
NOMINALNA KAMATNA STOPA 10,99%, promjenjiva, EKS 12,29%
ROK Do 7 godina
NAKNADA 2% min. 40,00 KM
KOLATERAL Do 10.000 KM – min.jedan jemac,
Od 10.001 - 30.000 KM min.dva jemca,
Od 30.001 - 50.000 KM min. tri jemca ili osigurana hipoteka* 1:1 i min. jedan jemac,
mjenice dužnika i jemacaGOTOVINSKI KREDITI sa jemcima – za primaoce plaća i zaposlene u budžetskim i javnim institucijama

KORISNICI Primaoci plaća i zaposleni u budžetskim i javnim institucijama
IZNOS Do 50.000,00 KM
NAMJENA Gotovinski
NOMINALNA KAMATNA STOPA 9,49%, promjenjiva, EKS 10,62%
ROK Do 7 godina
NAKNADA 2% min. 40,00 KM
KOLATERAL Do 15.000 KM – min. jedan jemac,
Od 15.001 - 30.000 KM min.dva jemca,
Od 30.001 - 50.000 KM min. tri jemca ili osigurana hipoteka* 1:1 i min. jedan jemac,mjenice dužnika i jemacaKREDITI BEZ JEMACA

KORISNICI Primaoci plaća i zaposleni u budžetskim i javnim institucijama
IZNOS Do 15.000,00 KM - za primaoce plaća
Do 10.000,00 KM - za zaposlene u budžetskim i javnim institucijama
NAMJENA Gotovinski
KAMATNA STOPA 10,99%, promjenjiva, EKS 12,53%
ROK Do 5 godina
NAKNADA 2% min. 40,00 KM
KOLATERAL Mjenica dužnikaKREDITI ZA PENZIONERE

KORISNICI Primaoci penzija
IZNOS Do 10.000 KM
NAMJENA Gotovinski
NOMINALNA KAMATNA STOPA 9,49%, promjenjiva, EKS 10,86%
ROK Do 5 godina
NAKNADA 2% min. 40 KM
KOLATERAL min. jedan jemac, mjenice dužnika i jemacaZAMJENSKI KREDITI

KORISNICI Korisnici kredita koji su uredno otplatili minimalno 35% kredita (glavnice) u NLB Banci d.d., Tuzla
IZNOS od 1.000 do 50.000 KM
iznos novog kredita uvećan za minimalno 30% od salda glavnice starog kredita koji se zatvara.
NAMJENA Dugoročni gotovinski
NOMINALNA KAMATNA STOPA 0,2 p.p. ispod važeće kamate na gotovinske kredite (promjenljiva)
ROK Do 7 godina
NAKNADA Prijevremeno zatvaranje starog kredita: 0%

Naknada za obradu novog kredita 2% min. 40KM
KOLATERAL do 15.000 KM – min. jedan jemac - za primaoce plata bez jemca
do 30.000 KM min.dva jemca,
do 50.000 KM min.tri jemca ili hipoteka* 1:1, polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist banke i min. jedan jemac,
Mjenice, dužnika i jemacaLOMBARDNI KREDITI

KORISNICI Klijenti Banke
IZNOS 100% iznosa depozita
NAMJENA Gotovinski
NOMINALNA KAMATNA STOPA 2,99% uz beskamatni depozit
ili za 2,99% veća od kam.stope na oročeni depozit
ROK Do roka depozita
NAKNADA 1% min. 20 KM, max. 500 KMKrediti uz beskamatni depozit od 10-50% od iznosa kredita

KORISNICI Klijenti Banke
IZNOS Do 200.000 KM
NAMJENA Gotovinski
POND. KAM. STOPA
NA KREDIT
uz 10% depozita - 8,99%, promjenjiva, EKS 10,01%
uz 20 %depozita - 8,49%, promjenjiva, EKS 9,89%
uz 30% depozita - 7,99%, promjenjiva, EKS 9,72%
uz 40% depozita - 7,49%, promjenjiva, EKS 9,48%
uz 50% depozita - 6,99%, promjenjiva, EKS 9,18%
ROK Do 7 godina, depozit i kredit se ugovaraju na isti rok
NAKNADA 1% min. 40 KM, max. 1.000 KM
KOLATERAL za nepokriveni dio kredita obezbjeđenje prema važećim odlukama BankeKrediti na bazi oročenog Junior štednog uloga

Krediti se odobravaju na isti period na koji su sredstva oročena, po kamatnoj stopi, koja je za 1% niža od trenutno važeće kamatne stope na kredite građanima. Odnos Junior štednog uloga i iznosa kredita je 1:3, pri čemu je maksimalan iznos odobrenog kredita 5.000 KM.

Iznos mjesečnog anuiteta je minimalno 40 KM.

EKS – efektivna kamatna stopa, zavisi od roka otplate, a prikazana je izračunata na max.iznos i rok s pripadajućim naknadama

* Ukoliko je kredit obezbjeđen zalogom na nekretninama, odnosno pokretnim stvarima, nakon zaključivanja ugovora o hipoteci, odnosno ugovora o zalozi pokretnih stvari, korisnik kredita je založene nekretnine i pokretne stvari dužan osigurati kod osiguravajuće kuće od uništenja i prije korištenja kredita dostaviti Banci policu osiguranja vinkuliranu u korist Banke sa dokazom o plaćenoj premiji osiguranja.
Sve do konačne otplate obezbijeđenog potraživanja korisnik kredita je dužan kontinuirano produživati ugovoreno osiguranje nekretnina i pokretnih stvari i kod svakog produženja osiguranja Banci dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da je plaćena premija osiguranja i polica osiguranja vinkulirana u korist Banke.

Kamatne stope na kratkoročne gotovinske kredite su fiksne.